Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.99papir.cz . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti firmy Martina Piskláková, Těšínská 992/1, 736 01 -Havířov,, IČO 73244783, DIČ:7561145185 (dále jen „Prodávající") a Kupujícího („Kupující" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.99papir.cz jsou závazné. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží Kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím při zadání jednotlivé objednávky ("Dodací adresa").

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího po úplném zaplacení kupní ceny.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.99papir.cz, Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech výhradně pro úkony spojené s objednávkou a fakturačním nebo daňovým úkonům. Prodávající se zároveň zavazuje, že neposkytne získané osobní údaje v jakékoli podobě třetím osobám.

Nákupní řád

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud Kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s Kupujícím na novém plnění.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného dopravného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
  • v případě tiskové chyby

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny Kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo elektronické objednávce, není zpětně Kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, Prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje Kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy Kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

Kupující, v případě že je soukromou osobou a nikoli podnikatelským subjektem, je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů ve všech případech stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Při nákupu zboží jako podnikatel nebo firma, řídí se tyto podmínky dle obchodního zákoníku. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy je Prodávajícímu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit plnění do té doby poskytnuté.

Kupující musí Prodávajícímu vrátit vše, co na základě kupní smlouvy od Prodávajícího získal. Pokud to není možné z důvodu poškození, zničení nebo spotřebování zboží nebo jeho části, je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu. Prodávající Kupujícímu v takovém případě vrací kupní cenu sníženou o příslušnou peněžitou náhradu. Kupující v případě odstoupení od smlouvy zašle zboží na své vlastní náklady na adresu provozovny Těšínská 992/1, 736 01 - Havířov běžným balíkem. Zásilka na dobírku nebude převzata a zároveň bude vrácena zpět Kupujícímu.

Vrácení zboží

Zákazník je povinen překontrolovat si při převzetí veškeré objednané zboží, že souhlasí s položkami uvedenými na objednávce a faktuře. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Kupující v případě vrácení, zašle zboží na adresu Těšínská 992/1, 736 01 - Havířov běžným balíkem.

Při nákupu jako podnikatel nebo firma nelze zboží ve 14 denní lhůtě vrátit. Podmínky pro podnikatele a firmy se řídí platným obchodním zákoníkem.

Prodávající poukáže peníze za kompletní zaplacené náklady( cena zboží a poštovného ) kupujícím bankovním převodem do 30 dnů na účet kupujícího po přijetí vyplněného reklamačního listu a podesaného opravného daňového dokladu. V případě vrácení zboží jsou účtovány náklady na zpětný odběr zboží ( fakturace,uvedení zboží na sklad, navrácení  nebo výměna otevřených obalů do původního stavu ). Náklady vzniklé na zpětný odběr budou vyúčtovány dle aktuálního vráceného zboží a stavu. Reklamační formulář bude kupujícímu neprodleně zaslán elektronicky po oznámení o reklamaci prodávajícímu.

Zásilka na dobírku nebude převzata a zároveň bude vrácena zpět Kupujícímu.

Výměna zboží

Výměna zboží které není vyrobeno na zakázku je možná po předchozí domluvě s Prodávajícím ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží bude doručeno na adresu provozovny Prodávajícího Martina Piskláková, Těšínská 992/1, 736 01 - Havířov. K zásilce s vyměněným zbožím bude připočítáno poštovné  dle typu zásilky. Kupující v případě výměny, zašle zboží na adresu provozovny Těšínská 1/992, 736 01 - Havířov běžným balíkem. Zásilka na dobírku nebude převzata a zároveň bude vrácena zpět Kupujícímu.

Právo na odstoupení od smlouvy Kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku Zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  • a dodávku Zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu  fotoobrazy, fotografie.
  • při nákupu zboží jako podnikatel nebo firma


Komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím

Komunikace probíhá ve většině případů elektronickou poštou. Kupující je povinen pro tento účel mít vždy dostupnou a nepřeplněnou emailovou schránku. Zasílané potvrzení a veškerá komunikace internetového obchodu www.99papir.cz je většině případů el. poštou. Nelze následně reklamovat nedoručené potvrzení a nebo informace poskytované elektronickou poštou, v případě přeplněné schránky a nebo chybně poskytnuté emailové adresy od Kupujícího.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího (www.99papir.cz )v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetového obchodu www.99papir.cz , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je Kupující neodvolatelně vázán. Elektronickou objednávku je možné zrušit bez udání důvodu bezplatně nejpozději do 1hodiny od uskutečnění. Zrušení objednávky je kupující povinnen oznámit prodávajícímu telefonicky a nebo na e-mailovou adresu : info@99papir.cz

Účastníci se výslovně ve smyslu obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

 

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

 

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

 

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

 

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Obchodní podmínky jsou platné od 18.5.2018

Kontaktní spojení

99papir.cz

Martina Piskláková

Těšínská 992/1

736 01 - Havířov

Telefon: 774 394 146

E-mail: info(zavináč)99papir.cz

Web: www.99print.cz

Provozní doba:

Pondělí až Pátek: 9:00 - 16:00 hodin.


Napište nám

Naše zákaznická linka je k dispozici v pracovní dny od 9:00h do 16:00h

Telefon:601 591 835

Kontakt na naši zákaznickou linku